algemene voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MBonderdelen zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
Deze Voorwaarden zijn tevens via onze website te raadplegen, zie: https://www.mbonderdelen.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MBonderdelen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MBonderdelen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MBonderdelen zijn vrijblijvend en MBonderdelen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MBonderdelen. MBonderdelen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MBonderdelen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op de door u geselecteerde manier in het bestelscherm.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MBonderdelen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door MBonderdelen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MBonderdelen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MBonderdelen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MBonderdelen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een nieuw product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan MBonderdelen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.3 Indien u een gebruikt product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan MBonderdelen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Op gebruikte producten geven wij geen geld terug, u kunt deze omruilen voor een gebruikt product met dezelfde waarde.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MBonderdelen, dan wel tussen MBonderdelen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MBonderdelen, is MBonderdelen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MBonderdelen.

Artikel 8. overmacht

8.1 Indien MBonderdelen  geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan MBonderdelen  worden toegerekend indien MBonderdelen  de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het
STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
- tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
- oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
- sabotage, boycot, staking of bezetting;
- machineschade;
- diefstal uit de magazijnen;
- bedrijfsstoornissen;
- maatregelen van de overheid;
- slecht weer;
- blikseminslag;
- brand.
8.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, MBonderdelen  niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper
voortvloeiende schade en kan MBonderdelen  naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9. gebruik van de zaak

9.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door MBonderdelen  voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
9.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper MBonderdelen  aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de ALV d.d. 8 mei 2012 4 gebrek in de door MBonderdelen  geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is MBonderdelen  nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, MBonderdelen  te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

Artikel 10. aansprakelijkheid

10.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor MBonderdelen  rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van MBonderdelen  het factuurbedrag niet te boven gaat.
10.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
10.3 Behoudens voor zover op MBonderdelen  enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper MBonderdelen  tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van MBonderdelen  in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat MBonderdelen  in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt MBonderdelen  alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
10.5 Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan MBonderdelen schriftelijk opgave doet van een adres, is MBonderdelen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan MBonderdelen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door MBonderdelen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MBonderdelen deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MBonderdelen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MBonderdelen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 MBonderdelen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.|

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland